KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

Thứ ba - 21/11/2023 13:18
 
UBND THỊ XÃ KỲ ANH
   TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
 
 
 
Số: 35/KH - TrMN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc  lập – Tư do – Hạnh phúc
               
Sông Trí, ngày 25 tháng  11 năm 2020
 
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
Phát triển trường mầm non Hoa Mai Giai đoạn 2020 - 2022 và tầm nhìn đến năm 2025
 
PHẦN A: MỞ ĐẦU
Trường Mầm non Hoa Mai được thành lập theo Quyết định số 1561/QĐ-UB ngày 09 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Kỳ Anh ( nay là thị xã Kỳ Anh), trường có 03 điểm; Điểm chính đóng tại tổ dân Phố 3 phường Hưng Trí - Thị xã Kỳ Anh, điểm lẻ 1 đóng tại tổ dân phố Hưng Lợi- Phường Hưng Trí - thị xã Kỳ Anh, điểm lẻ 2 đóng tại Thôn Tân Tiến - Phường Hưng Trí - thị xã Kỳ Anh. Trong những năm qua nhà trường đã triển khai thực hiện đầy đủ; có chất lượng các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành, tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện; Từ ngày thành lập trường đến nay, nhiều năm nhà trường đã đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp thi, Tập thể Lao động xuất sắc cấp tỉnh, UBND tỉnh tặng Bằng khen. Bộ GD – ĐT tạo tặng cờ thi đua;  Năm học 2018- 2019 nhà trường được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng cờ thi đua ;Trường mầm non đạt chuẩn giai đoạn 2017-2022 và đạt KĐCLGD cấp độ 3. 
Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục thế hệ trẻ thành những con người có đủ các phẩm chất đạo đức, năng lực sáng tạo để đáp ứng được công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Với tinh thần đó trường Mầm non Hoa Mai xây dựng đề án phát triển giáo dục giai đoạn 2020 - 2022 và tầm nhìn đến năm 2025.
Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2020 - 2022 và tầm nhìn đến năm 2025, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng để ra các quyết sách của Hội đồng trường trong công tác giáo dục tại địa phương.
Xây dựng và triển khai kế hoạch đề án là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục mầm non, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà phát triển theo kịp các yêu cầu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Trên cơ sở tình hình thực tế nhà trường xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2022 và tầm nhìn đến năm 2025 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp GD&ĐT, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội.
PHẦN B:
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
          * Những căn cứ cơ sở pháp lí:
- Luật Giáo dục số 43 năm 2019/QH 14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;
- Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt đè án phát triển giáo dục mầm non giao đoạn 2018- 2025;
         - Căn cứ văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bản hợp nhất ban hành Điều lệ trường mầm non;
- Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non;
- Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
          - Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;
- Nghị quyết số 96/NQ- HĐND tỉnh ngày18 tháng 7 năm 2018 phát triển giáo dục mầm non và phổ thông dến năm 2025 và những năm tiếp theo.
I. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
1. Điểm mạnh
- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Lãnh đạo UBND  phường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND thị và các ban ngành địa phương trong việc thực hiện chương trình GDMN.
- Nhà trường đã xây dựng khu vui chơi phát triển vận động cho trẻ gắn liền với phòng thể chất, thuận tiện cho trẻ tham gia vào các hoạt động phát triển thể chất. Môi trường xung quanh trường lớp sạch, đẹp, an toàn cho trẻ tham gia các hoạt động, đồ dùng đồ chơi ngoài trời đa dạng, phong phú.
- Đội ngũ giáo viên trẻ, năng động sáng taojyeeu nghề mến trẻ có trình độ chuyên môn vững vàng.
* Công tác quản lý
- Nhà trường lập kế hoạch hoạt động khoa học, cụ thể, rõ ràng, có tính khả thi, thực hiện đúng tiến độ, chỉ đạo các đoàn thể, tổ khối xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
- Phân công hợp lý cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên theo qui định của Điều lệ Trường Mầm non và Pháp lệnh Cán bộ Công chức.
- Tổ chức hoạt động có nề nếp theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp trên, thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT quy định, không cắt xén chương trình.
- Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động hành chính, tài chính, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ và thực hiện đổi mới công tác quản lý; Quan hệ công tác, lề lối làm việc trong nhà trường có nề nếp.
- Thực hiện tốt việc bảo quản tài sản của trường, nâng cao việc sử dụng tài sản, cơ sở vật chất trong nhà trường, thực hiện tốt công tác kiểm kê tài sản, có đầy đủ sổ theo dõi tài sản, có kế hoạch kiểm tra, tu sửa, bổ sung tài sản, trang thiết bị phục vụ dạy học.
- Lưu trữ đầy đủ và khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của nhà trường.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo qui định hiện hành.
- Thường xuyên tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và qui định của nhà nước.
* Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên
- Tổng số CB GV NV: 68 người; Trong đó: CBQL: 05, GV: 44 , Nhân viên: 19 (trong đó : y tế: 01, kế toán :01, phục vụ: 01; Bảo vệ : 03 người. nuôi dưỡng: 13 người,)
- Tổng số Đảng viên : 49 đ/c
- Lãnh đạo trường nhiều năm trong ngành có kinh nghiệm trong công tác quản lý, phó hiệu trường phụ trách chuyên môn trực tiếp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cũng có nhiều thuận lợi.
- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, có tinh thần học hỏi, giúp đở, đoàn kết để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.
c. Các tổ chức, đoàn thể và Hội đồng trong nhà trường
            - Hội đồng nhà trường: Được tổ chức đúng theo Điều lệ trường mầm non, có phân công nhiệm vụ các thành viên và hoạt động theo chức năng nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học theo quy chế tập trung dân chủ và đúng theo Điều lệ trường mầm non.
- Tổ chức Đảng, các đoàn thể
Chi bộ: Trường có chi bộ gồm 11 đảng viên, chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, nhà trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong từng năm học, hàng năm liên tục xếp loại chi bộ trong sạch vững mạnh, năm 2019 chi bộ được thị ủy tặng giấy khen.
+ Công đoàn: Công đoàn đã kết hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động chuyên môn, các phong trào thi đua, các phong trào văn hoá văn nghệ, hỗ trợ ngày công, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ.
       Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CB, GV, NV trong nhà trường, luôn tạo khối đoàn kết, thân thiện giúp nhau trong công tác, duy trì và cũng cố đơn vị văn hoá, gia đình gương mẫu, công đoàn nhiều năm liền đạt công đoàn vững mạnh.
+ Đoàn thanh niên Cộng sản HCM: Hoạt động có nền nếp, thể hiện vai trò của mình trong việc đi đầu trong các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và nhiều năm liền đạt chi đoàn cơ sở vững mạnh.
* Chất lượng học sinh
-Tổng số trẻ huy động:
+ Nhà trẻ:  6% ( Ở trường tư thục)   
+ MG: huy động  tỷ lệ 83 %. Trong đó: (Cả tư thục)
 Trẻ 5 tuổi:  Huy dộng 100%
         Tỷ lệ chuyên cần : trẻ 5 tuổi  95% , trẻ 3- 4 tuổi và nhà trẻ 85%
* Cơ sở vật chất
- Trường có 03 điểm trường 22 nhóm lớp
- Là trường mầm non xanh, sạch đẹp, được phụ huynh tin yêu gửi con và đánh giá cao về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
2. Điểm hạn chế
  - Tổ chức quản lý của BGH nhà trường: Do trẻ đông và nhiều điểm trường nên việc nắm bắt và kiểm tra chưa thực sự nhiều.  
- Chất lượng đội ngủ: 
+ Giáo viên còn thiếu so với nhu cầu phụ huynh gửi con trong độ tuổi.
          + Nhân viên dinh dưỡng phải tự đóng BHXH
- Chất lượng trẻ: Một số trẻ còn suy dinh dưỡng
- Cơ sở vật chất: Phường Hưng Trí nằm trung tâm khu kinh tế, chính trị văn hóa của Thị nhà điều kinh kinh tế tương đối thuận lợi,  địa bàn dàn trãi, không tập trung  năm 2020 thực hiện chủ trưởng của chính phủ về sáp nhập một số xã phường nên trường mầm non Hoa Mai nhập với trường mầm non Kỳ Hưng nên trường có 02 điểm lẽ, hàng năm kinh phí dành cho giáo dục hạn chế, nguồn xã hội hóa thấp nên chỉ đủ để đầu tư mua sắm các thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học và tu sữa nhỏ
+ Khuôn viên điểm Hưng Lợi tường rào và diện tích chưa đảm bảo, chưa có tường rào kiên cố, diện tích đất chật không đảm bảo.
+ Thiếu phòng ngủ, một số phòng cấp 4 tại 2 phân hiệu và, nhà bếp điểm chính  xuống cấp.
3. Thời cơ
Được sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND và các Ban ngành đoàn thể trong địa phương, đặc biệt là sự quan tam của Phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND thị xã Kỳ Anh.
- Được Ban đại diện cha mẹ trẻ em tín nhiệm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để tổ chức hoạt động giáo dục học sinh,
- Đội ngủ cán bộ, giáo viên trẻ, nhiệt tình được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm tốt
4. Thách thức
- Cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa đáp ứng kịp thời theo yêu cầu dạy học.
- Chất lượng của một số giáo viên chưa thực sư đổi mới trong công tác soạn giảng.
- Yêu cầu của xã hội và phụ huynh ngày càng cao về chất lượng giáo dục trong thời kỳ hội nhập; Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và liên tục được nâng cao.
5. Xác định được vấn đề ưu tiên
- Xây dựng nhà trường thực sự là một trường chất lượng cao gắn với lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2:
- Đổi mới phương pháp dạy học Theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ, lấy trẻ làm trung tâm và đánh giá sự phát triển của trẻ theo theo 5 lĩnh vực: Đức, trí, thể, mỹ và phát triển tình cảm xã hội theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.
- Nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho trẻ.
- Nâng cao chất lượng đội ngủ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
- Ứng dụng CNTT trong dạy - học và công tác quản lý,
- Đổi mới công tác quản lý, áp dụng có hiệu quả các bộ chuẩn vào việc đánh giá Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ cập trẻ 5 tuổi.
- Đổi mới công tác giáo dục, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luật an toàn giao thông cho trẻ.
          -  Duy trì có hiệu quả KĐCLGD cấp độ 3, tích cực thực hiện công tác tham mưu có hiệu quả để cải thiện các tiêu chí chưa đạt đảm bảo yêu cầu trường đạt chuẩn mức độ 2.
II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
1. Sứ mệnh
Tạo được môi trường học tập thân thiện, có phòng học thoáng mát, rộng rãi, có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy, phát triển tính tích cực chủ động, sáng tạo của trẻ, phát triển hết tài năng của mình.
2. Tầm nhìn
       Đến năm 2025 Trường Mầm non Hoa Mai là một trường chất lượng có đủ CSVC và trang thiết bị hiện đại theo thông tư 02, trường chuẩn quốc tế. 
Tạo dựng được môi trường chăm sóc, giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, trẻ biết sáng tạo, có năng lực tư duy.
3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường
- Tinh thần đoàn kết                  - Tính sáng tạo
          - Khát vọng vươn lên                 - Tính trung thực
- Tinh thần trách nhiệm             - Tình nhân ái
          - Lòng tự trọng                            - Vững lòng tin, tình thương và trách nhiệm.
          - Sự hợp tác                             - Mãi phấn đấu, hướng đến tương lai.
          III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
1. Mục tiêu chung:
- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, phù hợp với yêu cầu đổi mới và hội nhập. Nhà trường có đầy đủ phòng học theo quy định.
- Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trong những năm tiếp theo, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao.
- Tầm nhìn đến năm 2025, có 40% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp, 98% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp và chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng được nâng cao.
- Sáp nhập từ 03 điểm trường thành 02 điểm trường, điểm lẻ tại Hưng Lợi chuyển thành trường tự chủ.
- Mục tiêu dài hạn:
+  Đến năm 2025, Trường Mầm non Hoa Mai phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:
          +  Đạt trường chuẩn quốc gia về “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
          +  Được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, chất lượng giáo dục được khẳng định vị thế hàng đầu trong địa bàn tỉnh.
          2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Xây dựng và phát triển đội ngủ;
          Mục tiêu phát triển đến năm 2021 và tầm nhìn đến năm 2025 đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phấn đấu đạt:
- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 75%.
- Có trên 50% số tiết dạy hàng ngày sử dụng công nghệ thông tin.
- Phấn đấu đến năm 2025 CBGV-NV có 100% trình độ CĐ và ĐHSPMN
          - Giáo viên đạt “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” tỷ lệ 100%,cấp thị” tỷ lệ 40%, cấp tỉnh tỷ lệ 15%.
- Phát triển đảng viên trong nhà trường tỷ lệ: 100%
- Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đơn vị văn hóa cấp tỉnh.
2.2. Quản lí học sinh
* Quy mô phát triển (Số lớp, số học sinh, huy động, số giáo viên)
NĂM HỌC Số trẻ ĐT Huy động Số lớp Giáo viên
NT MG NT MG NT MG  
2019 - 2020 734 1114 26     711 01 21         44
2020 - 2021 740 1120 0    750 0 24 48
2021 - 2022 745 1225 0 750 0 24 48
2022 - 2023 750 1250 0 605 0 20         40
2023 - 2024 750 1250 0 605 0 20 40
2024 - 2025 750 1260 125    7 80 0     20 40
* Chất lượng giáo dục CSND
- 100% trẻ được theo dõi biểu đồ, khám sức khỏe định kỳ.
- 100% trẻ ăn bán trú tại trường ; ăn 3 buổi trên một ngày.
          - Giảm tỷ lệ trẻ SDD nhẹ cân, suy dinh dưỡng thấp còi xuống dưới 1%.
* Chất lượng GD
          - 100% nhóm lớp thực hiện đúng chương trình.
          - 95 - 97% trẻ nắm được các kỹ năng thông qua các HĐ theo từng chủ đề, chủ điểm.
          - 90 - 95% trẻ đạt các chỉ số cuối độ tuổi.
Trong đó:
+ Nhà trẻ: Đạt 80 - 85%
+ Mẫu giáo: Đạt 85 - 95%.
+ Trẻ 5 tuổi: 100% trẻ đạt 120 chỉ số theo bộ chuẩn
2.3. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật
- Làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội cha mẹ học sinh huy động các nguồn lực nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
- năm học 2020 – 2021 xây dựng 08 phòng học tại điểm chính, xây mới nhà bếp 140 m2 tại điểm chính, nâng cấp hệ thống hàng rào sân trường tại điểm chính và xây mới cổng trường.  Bổ sung một số trang bị thêm các thiết bị phục vụ dạy học hiện đại.
- Hoàn thiện 06 phòng học tại điểm lể thôn Tân tiến
- Năm học 2021- 2022 nâng cấp sân trường và hệ thống khuôn viên hàng rào tại thôn Tân Tiến.
- Năm học 2022- 2023 chuyển học sinh điểm lẻ tại Hưng lợi về 02 điểm trường đó là điểm Tân Tiến và điêm Tổ dân phố 3.
- Các phòng tin học, phòng chức năng được trang bị nâng cấp theo hướng hiện đại.
- Xây dựng môi trường, cảnh quan sư phạm đảm bảo các tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.
3. Khẩu hiệu và phương châm hành động
* Khẩu hiệu hành động: Chất lượng GD là danh dự, uy tín của nhà trường
* Phương châm hành động : Nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.
4. Các giải pháp chiến lược
4.1. Phát triển đội ngũ
- Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có chất lượng cao, bảo đảm đủ các chuẩn về chính trị và chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Phấn đấu “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức và sáng tạo” để trẻ noi theo.
4.2. Đổi mới phương pháp dạy học trên quan điểm lấy trẻ làm trung tâm 
Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và
thực hiện chương trình giáo dục mầm non; đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ, chú trọng giáo dục hình thành các thói quen phù hợp với độ tuổi của trẻ, với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và yêu cầu của xã hội.
Tăng cường đổi mới PPDH theo hướng tích cực, lấy trẻ làm trung tâm tổ chức các hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm sáng tạo có hiệu quả
4.3. Cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ
Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, sử dụng các nguồn kinh phí tăng cường trang thiết bị dạy học, thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng và sử dụng có hiệu quả; tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học.
4.4. Nguồn lực tài chính
           - Xây dựng kế hoạch phương án tài chính, dự toán ngân sách cần chi trong các hoạt động của trường hợp lý.
- Xin chủ trương về huy động mọi nguồn lực, mạnh thường quân, phối hợp với phụ huynh học sinh…nhằm tạo nguồn tài chính dồi dào để đủ đảm bảo chủ động thực hiện các chiến lược phát triển nhà trường.
- Nghiêm chỉnh chấp hành định mức quy định của Nhà nước, huy động và sử dụng các nguồn vốn phải đảm bảo minh bạch và công khai.
4.5. Hệ thống thông tin
Nhà trường xây dựng hệ thống thông tin nội bộ, nâng cấp hệ thống đường truyền Internet, mạng Lan, xây dựng quy chế sử dụng thư điện tử, website; hệ thống thông tin truyền thông trong nhà trường.
4.6. Quan hệ với cộng đồng
Công tác xã hội hoá GD, phối hợp với ban ngành, đoàn thể xã hội
Tăng cường công tác phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và Hội cha mẹ trẻ em nhằm giáo dục con em.
Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp ý với nhà trường để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt Kế hoạch phát triển nhà trường.
 4.7. Lãnh đạo và quản lí
Có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh; tâm huyết với nghề, làm việc tận tụy với tinh thần trách nhiệm cao
- Sự lãnh đạo, chỉ đạo các tổ, hội đồng, đoàn thể trong nhà trường:
+ Định hướng dẫn dắt mọi người trên cơ sở sứ mạng, tầm nhìn của nhà trường, xác định khuôn khổ của hoạt động, các giá trị, tạo động lực cho mọi thành viên cùng với việc xác định phương hướng tổng thể của trường để lựa chọn các giải pháp, tạo ra các thay đổi mang tính chiến lược.
+ Năng lực lãnh đạo của hiệu trưởng giúp: Xác định tầm nhìn, sứ mạng, định hướng giá trị của nhà trường; xác định mục tiêu chiến lược và hoạch định chiến lược phát triển nhà trường; thu hút, tập hợp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên;
+ Tạo môi trường, động lực để mọi người làm việc; tạo ra những thay đổi; xây dựng văn hóa trường học, kiến tạo tổ chức nhà trường, xây dựng nhà trường thành tổ chức học tập trong đó CBQL là người học dẫn đầu.
5. Đề xuất tổ chức thực hiện
5.1. Cơ cấu tổ chức
Phổ biến chiến lược phát triển nhà trường rộng rãi, xin ý kiến của chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT; Hội cha mẹ học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.
Thành lập ban chỉ đạo chiến lược, điều chỉnh kế hoạch chiến lược từng giai đoạn và từng năn học.
5.2. Chỉ tiêu đánh giá
Sử dụng bộ tiêu chí đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia; trường học thân thiện, học sinh tích cực.
5.3. Lộ trình chỉ đạo thực hiện:
5.3.1. Lộ trình chỉ đạo thực hiện chiến lược
- Giai đoạn 1: Từ năm 2020 đến năm 2022;
 a, Về chất lượng chăm sóc giáo dục:
+ Phấn đấu duy trì tốt các chỉ tiêu sau:
          100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần
    Không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong nhà trường,
  100% trẻ được khám bệnh sức khỏe định kỳ
 Giảm tỷ lệ trẻ SDDCN xuống dưới 2%; Thấp còi dưới 3%,
Trẻ suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng: trẻ được can thiệp đạt 100%
+ Trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%. Trẻ đạt chuyên cần  90 –  95 %.; Bé ngoan xuất sắc đạt 90%
+ 100% trẻ 5 tuổi được theo dõi đánh giá theo Bộ chuẩn PT trẻ 5 tuổi: 100%
           b. Chất lượng đội ngũ:
 + Có 75% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 8 đ/c đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị.
        + Có 40% CBGV,NV đạt xuất sắc theo chuẩn NNGVMN; Có từ 60% GV,NV được xếp loại  khá theo chuẩn NNGVMN trở lên
        + Có từ 100% CBGV,NV đạt  danh hiệu lao động tiên tiến,
        + Có từ 6 - 8 đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.
       - Về CSVC:
+ Quy hoạch tổng thể chi tiết nhà trường, chuyển đổi quyền sử dụng đất từ trường tiểu học nam thị sang trường mầm non Hoa Mai.
+ Cải tạo khuôn viên, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong và ngoài lớp học
+ Vận động bổ sung đồ dùng đồ chơi và thiết bị cho các lớp còn thiếu
  - Giai đoạn 2: Từ năm 2022 đến năm 2025
  a, Về chất lượng chăm sóc giáo dục:
 + Phấn đấu duy trì tốt các chỉ tiêu sau:
          100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần
          Không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.
100%  trẻ được khám bệnh sức khỏe định kỳ
Giảm tỷ lệ trẻ SDDCN xuống dưới 1%; Thấp còi dưới 2,5%.
Trẻ suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình  trạng dinh dưỡng: trẻ được can thiệp đạt 100%
+ Trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%. Trẻ đạt chuyên cần  93 – 95 %.; Bé ngoan xuất sắc đạt 75%
+ 100% trẻ 5 tuổi được theo dõi đánh giá theo Bộ chuẩn PT trẻ 5 tuổi: 100%
        b. Chất lượng đội ngũ:
         + Có 90% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 9 -10 đ/c đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị; 04 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh.
         + Có 45% CBGV,NV đạt xuất sắc theo chuẩn NNGVMN; Có từ 55% GV,NV được xếp loại  khá theo chuẩn NNGVMN
          + Có từ  100% CBGV,NV đạt  danh hiệu lao động tiên tiến
          + Có từ 8-10 đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở
          + Tiếp cận tốt với các phương tiện, thiết bị dạy học tiên tiến.
          + Có trên 50% số tiết dạy hàng ngày sử dụng công nghệ thông tin.
c. Về CSVC
          + Bổ sung , tu bổ các loại biểu bảng tuyên truyền
+ Xây dựng vườn cổ tích, tạo cảnh quan môi trường xanh,sạch, đẹp.
+ Tiếp tục củng cố và đẩy mạnh chất lượng giáo dục, tăng cường hệ thống CSVC , tiếp tục xây dựng hoàn thiện cảnh quan khuôn viên.
          + Sáp nhập từ 03 điểm trường thành 02 điểm trường với 20 nhóp lớp.
+ Phấn đấu  đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và phát huy có hiệu quả trường đạt chuẩn quốc gia vào những năm tiếp theo
+ Tổ chức tổng kết kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch chiến lược 5 năm tiếp theo.
5.3.2. Chỉ đạo thực hiện
Đối với Hiệu trưởng
+ Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, lộ trình xây dựng duy trì trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1, từng bước xây dựng và hoàn thiện trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
+ Thực hiện rà soát cơ sở vật chất lên kế hoạch dự trù, cải tạo mua sắm trang thiết, đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo quy định.
+  Tham mưu lãnh đạo các cấp về phê duyệt chủ trương và kinh phí xây dựng những hạng mục cơ sở vật chất , các phòng chức năng xuống cấp và bổ sung nhân sự cho trường.
+ Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường; Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.
Đối với P.Hiệu trưởng
Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học
- Đối với tổ trưởng chuyên môn
+  Phối hợp với Chuyên môn trường trong việc triển khai các giải pháp đổi mới, cụ thể hóa việc ứng dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.
+  Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
+ Phối hợp với các đoàn thể trong trường tham mưu cho BGH tổ chức triển khai nhiệm vụ hàng năm đạt kết quả năm sau cao hơn năm trước.
- Đối với giáo viên, nhân viên
Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
- Đối với trẻ
+ Đi học chuyên cần, đúng giờ; trang phục sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp lứa tuổi, thời tiết, thuận tiện khi tham gia các hoạt động.
+ Ngoan ngoãn, biết vâng lời người lớn, có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xin phép phù hợp, không nói tục, chửi bậy. Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến của mình với cô giáo, bạn bè và những người xung quanh. Tham gia tích cực các hoạt động của nhóm/lớp và nhà trường tổ chức.
+ Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để có kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm tiền đề khi vào lớp 1.
- Ban đại diện cha mẹ trẻ em
+ Tăng cường giáo dục gia đình, phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường và các lực lượng giáo dục khác trong việc giáo dục con em.
+ Hổ trợ tài chính, nhân lực, vật lực, cùng với nhà trường tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm góp phần thực hiện mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.
+ Tăng cường giáo dục gia đình, vận động phụ huynh học sinh quan tâm đúng mức đối với con em, tránh “khoán trắng” cho nhà trường.
- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường
+ Xây dựng kế hoạch thực hiện của đoàn thể mình trong việc tham gia thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường.
+ Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp ý với nhà trường để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt Kế hoạch phát triển nhà trường.
PHẦN C: KẾT LUẬN
Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển nhà trường việc đầu tiên là phải xây dựng được khối đoàn kết nội bộ đây là một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng quyết định đến sự thành công của trường, tiếp đến là triển khai các kế hoạch một cách khoa học và thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch.
Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2019-2021 tầm nhìn đến năm 2025 là tâm huyết và trí tuệ của tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho phụ huynh, nhân dân toàn xã hội. Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2019-2021 tầm nhìn đến năm 2025 là văn bản định hướng cho sự phát triển nhà trường, trên cơ sở đó từng tổ chức và mỗi cá nhân nghiên cứu để điều chỉnh kế hoạch của mình cho phù hợp với sự phát triển chung nhà trường.
PHẦN D: KHUYẾN NGHỊ
1. Đối với UBND thị xã:
Hỗ trợ về cơ chế chính sách tài chính để Nhà trường thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra;  Giải quyết tình trạng thiếu giáo viên theo quy định, đồng thời hỗ trợ chế độ chính sách cho các nhân viên nuôi dưỡng đóng BHXH.
2. Đối với Phòng GD&ĐT
+ Hỗ trợ cho Trường trong thực hiện nội dung theo đúng kế hoạch các hoạt động nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển.
+ Hỗ trợ, hướng dẫn về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.
+Tham mưu cấp trên Bổ sung cho nhà trường đủ giáo viên để mở rộng quy mô nhóm lớp đảm bảo tỷ lệ huy động và hỗ trợ chính sách cho nhân viên dinh dưỡng.
3. Đối với địa phương
+ Quan tâm, hỗ trợ về cơ sở vật chất để nhà trường xây dựng môi trường bên ngoài và bên trong phong phú cho trẻ hoạt động.
4. Đối với nhà trường
+ Nhà trường đoàn kết, xây dựng mục tiêu mà chiến lược đã đề ra
+ Nhà trường cần tham mưu với địa phương để huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.
                             
  Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thị xã;
- UBND phường;
- CB,GV,NV nhà trường;
- Lưu HS.
 
                           HIỆU TRƯỞNG
 
 
           
 
                            Phùng Thị Anh
 
 
 

Tác giả bài viết: Tổ 3 Tuổi

Nguồn tin: Trường MN Hoa Mai:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay80
  • Tháng hiện tại10,910
  • Tổng lượt truy cập448,713
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây